Čestná členka ČES překladatelka Jindřiška Drahotová slaví životní jubileum

6. listopadu 2018 se v kavárně nového mladoboleslavského komunitního centra Klementinka konal slavnostní křest dotisku knihy „VYPRÁVĚNKY“, kterou z esperanta do češtiny přeložila paní Jindřiška Drahotová. Ta je i dlouholetou předsedkyní místního esperantského kroužku dr. Hradila, který právě v prostorách Klementinky našel nové útočiště pro své schůzky a aktivity. Tato událost je vhodnou příležitostí seznámit naše čtenáře i s další bohatou překladatelskou činností naší jubilantky.

Pokřtěná knížka zahrnuje ve dvoujazyčném česko-esperantském provedení celkem 43 krátkých zábavných i poučných pohádek, bajek či legend pocházejích z různých kultur všech světadílů, uveřejněných původně v mezinárodním esperantském časopise „JUNA AMIKO“ (Mladý přítel), určeném zejména pro děti a začátečníky v jazyce. (Úložiště k bezplatnému stažení starších ročníků časopisu naleznete zde). Pro bližší představu v příloze tohoto článku naleznete obsah s názvy příběhů, oslovujících čtenáře napříč generacemi.

Kmotry publikace byla paní Lenka Mansfeldová, tajemnice centra Klementinka, a pan Josef Čečetka, který je od minulého roku účastníkem kursu esperanta v Městské knihovně Mladé Boleslavi. Křtu se zúčastnili také spoluautorky knihy Blanka Hužerová a Věra Votrubcová i další účastníci letošního kursu esperanta, kteří z ní přečetli několik ukázek jak v češtině, tak v esperantu. V rámci kulturního programu zazněla i hudba v podání emeritního operního sólisty a vynikajícího esperantisty Miroslava Smyčky, který patřil mezi dlouholeté přátele a kolegy J. Drahotové.KRÁTKÁ BIOGRAFIE

Jindřiška Drahotová (nar. 25.11.1938) je původní celoživotní profesí i srdcem zdravotní sestra a esperanto se začala učit až v r. 1990 jako samouk. S oblibou cestuje do zahraničí na esperantské kongresy a další akce a má přátele v mnoha zemích světa. V Mladé Boleslavi, kde se narodila, vede kroužek dr. Hradila a kromě pravidelných schůzek i jazyk vyučuje, nejen např. v Městské knihovně, ale i na jarních a podzimních pobytových seminářích AEH, které organizuje zejména pro seniory a zdravotně postižené v rodinném penzionu ESPERO ve Skokovech v Českém ráji (viz FOTOGALERIE) – letos v září se konal již 48. v pořadí.

(Spolu)přeložila, redigovala a obětavě vlastním nákladem vydala celou řadu opravdu čtivých a obsahově pestrých čítanek nazvaných LEGOLIBRETOJ a LEGAĴOJ.

Jejím specifikem a oblastí, do níž vložila opravdu mnoho ze svého času a energie, jsou překlady beletrie i literatury faktu z esperantského originálu do češtiny. U příležitosti jejích loňských narozenin jsme vás v aktualitě na našem webu upozornili právě na zmíněné čítanky – nyní dle tehdy daného slibu bychom rádi pokračovali v prezentaci jejího překladatelského díla v češtině.PŘEHLED KNIH PŘELOŽENÝCH Z ESPERANTA DO ČEŠTINY

V příloze si můžete prohlédnout svým rozsahem obdivuhodný seznam překladů. Z nich níže uvádíme alespoň některé.

Dosud k zakoupení je poutavý životopis iniciátora esperanta dr. L.L. Zamenhofa pod názvem „ČLOVĚK PROTI BABYLONU“ od R. Centassiho a H. Massona, který J. Drahotová vydala vlastním nákladem v r. 2009 ke 150. výročí jeho narození.

Cestopis Osm let na cestách po naší planetě, který vydal Volvox Globator v r. 2003, je již rozebrán a je k zapůjčení v síti veřejných knihoven.

Překlady k bezplatnému stažení na webu Esperanto.wz.cz:

Julius Baghy – SRDCE SE ZELENOU HVĚZDOU (La verda koro 1937, 1947, 1954, 1962,1969 1969) – dojemný příběh ze života esperantistů na Sibiři v letech 1918–1920, napsaný jednoduchým jazykem nejoblíbenějším esperantským básníkem a dramatikem, vychází z jeho vlastních zkušeností z pobytu v zajateckém táboře a patří dodnes mezi esperantisty ve světě k nejčtenějším a s oblibou využívaným jako čítanka v rámci jazykových kurzů

Lucien A. Peraire – EVROPOU A ASIÍ NA KOLE A S ESPERANTEM (Tra la mondo per biciklo kaj Esperanto 1974, 1990, 2007)  – dobrodružné zápisky francouzského cestovatele na kole v letech 1928–1931, který vyjel z Lyonu přes Evropu a projel celý Sovětský svaz, Japonsko, Čínu, Vietnam a Indonésii (vyšlo i vlastním nákladem J. Drahotové knižně v r. 2001)

Roman Dobrzynski – BONA ESPERO (BONA ESPERO – idealo kaj realo, Martin 2008) – dětská vesnička Dobrá Naděje – ideál a realita brazilského dětského domova (na základě rozhovorů se zakladateli a vedoucími domova U. a G. Grattapagliovými)

Jules Verne – MISE (Esplorvojaĝo, Lambres lez Douai 1994) – prvních pět kapitol posledního nedokončeného Vernova románu Voyage d'études o výpravě do nitra Afriky, v níž hraje svou roli esperanto

Cesaro Rossetti – NO FAKT, PANÍ, VĚRTE MI (Kredu min, sinjorino!! Pisa 1950, 1990) – vtipná autobiografie zejména o příhodách autora coby obchodního cestujícího

Lorjak – CHROMOZOMY VRAHA (Kromosomoj, Antverpy 1989) na téma Je možno zdědit sklony ke kriminálním činům? – jazykově nápaditý román s humoristickými, detektivními, psychologickými i dobrodružnými epizodami

Ulrich Lins – NEBEZPEČNÝ JAZYK (La danĝera lingvo Rotterdam 19898; 1990; 2016) – obsáhlá studie o pronásledování esperanta a esperantistů v totalitních režimech

Ed Borsboom – ŽIVOT ANDREA CSEHA (Vivo de Andreo Cseh, Haag 2003) – pozoruhodná biografie od nizozemského autora o rumunském knězi českého původu, který se díky svým specifickým kurzům esperanta „přímou metodou“ stal legendou již za svého života, přináší mnoho (i neidylických) zajímavostí ze zákulisí esperantského hnutí mezi dvěma světovými válkami i po válce

Tereza Kapista – ZÁPISKY Z ÍRÁNU (Mia instrulaboro kaj impresoj en Irano, Bělehrad 2004) srbská cestovatelka maďarského původu a pokračovatelka Andrea Cseha, která vyučovala esperanto přímou metodou i v Africe či Jižní Americe, se ve svém prvním díle dělí formou spontánních neformálních zápisků o své dojmy a zážitky ze země, o které mnoho nevíme

Janusz Korczak – KRÁL MATES PRVNÍ (Reĝo Maĉjo la Unua, Świdnik 2009) – pozoruhodný román známého polského pedagoga a humanisty o dobrodružstvích a myšlenkách záhy osiřelého prince nás neotřele uvádí do světa dětí a jejich specifického a v mnohém inspirativního způsobu vidění, vnímání a životních hodnot

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto překlad krátkých pohádek a bajek z brožury „La mondo rakontas“

PAMĚTI UKRAJINSKÉHO RUSA, ARABISTY A ESPERANTISTY, VLADIMÍRA SAMODAJE (Esperanto kaj vivo, Moskva 2010) – pestré vzpomínky této pozoruhodné všestranné osobnosti, od dramatických zážitků z dětství za 2. světové války, přes líčení někdy až neuvěřitelných okolností, za nichž esperantské hnutí fungovalo v SSSR, až po zážitky z Blízkého Východu, zkušenosti s levitací a originální poezii …

Kalle Kniivilä – POTOMCI IMPÉRIA – RUSOVÉ NA BALTU (Idoj de la imperio , New York 2016) – rozhovory finského novináře žijícího ve Švédsku se zástupci nehomogenní skupiny etnických Rusů, žijících v druhé či třetí generaci v pobaltských republikách o jejich osudu a postavení – zajímavé sociologické téma, o němž se v češtině jinak mnoho nedočtete …

Většina publikací je k bezplatnému ztažení ve formátu WORD i na webu kroužku dr. Hradila.


Na knižním trhu dosud dostupné tituly

(žádejte u nakladatelství KAVA-PECH Petra Chrdleho nebo o svého knihkupce)


PŘEKLADY DO ESPERANTA

Jan Sobota – AFORISMY vtipné a moudré výroky na různá životní témata (zrcadlové česko-esperantské vydání – ke stažení)

Série čítanek LEGOLIBRETOJ (12) a LEGAĴOJ (7) – starší vydání k bezplatnému stažení zdeOSLAVA

Na svatou Kateřinu, kdy se tradičně konávaly poslední zábavy před začátkem adventu, v neděli 25.11.2018 od 16 h klub pořádá v prostorách Klementinky (třída tř. V. Klementa 601 – viz poloha na mapě) v předstihu oslavy Zamenhofova dne, spojené tentokrát i s oslavou jubilea paní Drahotové. Hosté a gratulanti jsou srdečně zváni!

Paní Jindřišce přejeme vše nejlepší a těšíme se na její další překladatelské počiny!

JAK UDĚLAT RADOST JUBILANTCE?

Pro mnoho českých i zahraničních esperantistů je Jindřiška Drahotová známá osobnost, nejen obdivovaná pro svou pracovitost a skromnost, ale i oblíbená pro svůj laskavý přístup k lidem a smysl pro humor. Je povzbuzujícím příkladem toho, jak může člověk i v seniorském věku stále naplno tvořivě žít, stále se vzdělávat a prožívat radost ze života a rozdávat ji i lidem kolem sebe.

Kromě blahopřání ji můžete určitě jakožto překladatelku nejvíce potěšit tím, že

  • budete číst její překlady, dáte jí o tom následně zpětnou vazbu a podělíte se o to, co vás v těchto knihách zaujalo, se svými přáteli (i neesperantisty), v rámci klubů či akcí
  • si objednáte některou ze současných publikací k prodeji:

VYPRÁVĚNKY (100,–Kč) , ČLOVĚK PROTI BABYLONU (150,–) či některé z čítanek (LEGAĴOJ, LEGOLIBRETOJ – po 50,–)

Poštovné minimální a způsob platby dle dohody.

KONTAKT: drahotova @ esperanto.czSOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY NA ESPERANTO.CZ

Legolibretoj por senpaga elŝuto článek o čítankách v esperantské části našeho webu, 25.11.2017

Esperantský kroužek v Mladé Boleslavi oslavil své dvacetiny 5.2.2020


VÝBĚR ČLÁNKŮ V ČESKÉM TISKU A NA INTERNETU:

Jindřiška Drahotová pokřtila knihu Vyprávěnky, Oficiální web Mladé Boleslavi 7.11.2018

Radnici navštívila skupina esperantistů, účastníků světového kongresu Oficiální web Mladé Boleslavi 5.8.2015

Lidé kolem esperanta jsou vstřícní, rádi se setkávají – rozhovor s J. Drahotovou Denik. cz Praha 11.7.2013

Jindřiška Drahotová: Esperanto je nejvhodnějším komunikačním prostředkem Boleslavský deník 2.8.2014

Esperanto chce pohnout světem… článek Petry Kuldové pro Boleslavský deník 26.9.2011

Fotogalerie ze seminářů ve SKOKOVECH v Českém ráji na webu Muzeum.esperanto.cz

Skokovské semináře na webu Evy Pánkové Evinatelier.cz


Připravila a jménem redakce blahopřeje: Pavla Dvořáková


Soubory
png vypravenky.png (94.58 kB)
pdf vypravenky_obsah-knihy.pdf (110.08 kB)
pdf drahotova _preklady_prehled.pdf (372.55 kB)
pdf vypravenky-krest_pozvanka.pdf (1.12 MB)
pdf Jules Verne - MISE.pdf (460.59 kB)
pdf obsah_citanky_LEGAJXOJ_IV_2018.pdf (186.64 kB)

  • zveřejněno 21. 11. 2018, což bylo před rokem
  • od té doby článek otevřelo 604 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Blanka

#1 Blanka

Tre belega artikolo

před rokem
Jiřina Šedivá

#2 Jiřina Šedivá

Gratuluji Jindřišce k významnému životnímu jubileu, přeji pevné zdraví do dalších let a obdivuji její bohatou činnost v esperantu.

před rokem
Margit Turková

#3 Margit Turková

Milá Jindřiško, i já Tě miluji a obdivuji (i když s Tebou ne vždy souladím...) MARGIT

před rokem

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020