Co je ČES

ČESKÝ ESPERANTSKÝ SVAZ, z.s. (dále jen ČES nebo Svaz) je zapsaným spolkem se sídlem ve Svitavách a s působností na území České republiky.

Posláním ČES je přispívat k podpoře jazykových práv a spravedlivému řešení problémů v mezinárodní jazykové komunikaci, k uchování kulturní plurality a podpoře přátelství, tolerance a porozumění mezi lidmi, v souladu s ustanovením článků 2 a 7 Všeobecné deklarace lidských práv přijaté 10. 12. 1948 Organizací spojených národů. Za tímto účelem šířit a všestranně používat mezinárodní neutrální jazyk esperanto.

Cílem Svazu je zejména:

 1. šířit esperanto mezi českou veřejností a zpřístupňovat bohatství tohoto jazyka a jeho kultury českým uživatelům
 2. prostřednictvím esperanta šířit českou kulturu v zahraničí
 3. zajišťovat činnosti vyplývající ze Stanov Svazu

ČES byl (znovu) založen 29.-30.3.1969 na ustavujícím sjezdu v Brně. Je následovníkem několika esperantských organizací, které na území dnešní ČR působily od r. 1901 až do likvidace komunistickým režimem v r. 1952.

Svaz sdružuje komise a sekce, odborné skupiny a kluby v jednotlivých místech České republiky. Organizační složkou Svazu bez právní osobnosti je i Muzeum esperanta ve Svitavách, jehož součástí je Knihovna ČES. Činnost Svazu v období mezi konferencemi (resp. sjezdy) řídí Výbor.

ČES je otevřen spolupráci s dalšími organizacemi s podobnými idejemi a hodnotami.


Český esperantský svaz, z.s.

náměstí Míru 81/1, 568 02 Svitavy, ces@esperanto.cz


Hlavní oblasti činnosti ČES:

Muzeum esperanta ve Svitavách, které je i oficiálním sídlem ČES

 • informuje o esperantu a problematice mezinárodní jazykové komunikace ve sdělovacích prostředcích
 • vydává svazový časopis Starto a nepravidelný internetový zpravodaj ĈEA-Retkomunikoj a spravuje informační portál www.esperanto.cz
 • pečuje o jazykové a odborné vzdělávání svých členů
 • pořádá každoroční konference (resp. sjezdy) a další akce
 • spravuje Muzeum esperanta ve Svitavách a knihovnu ČES a zpracovává a zpřístupňuje materiály k historii a současnosti E-hnutí v Česku
 • podílí se na realizaci konkrétních projektů (počítačová gramotnost, Wikipedie, digitalizace, projekt Fonotéka, překlady beletrie, písní a textů z oblasti cestovního ruchu, putovní výstava apod.)
 • zprostředkovává další služby (členství ve Světovém esperantském svaze a účast na světových kongresech, Knižní služba, Pasová služba – ubytování v soukromí, předplatné časopisů ze zahraničí a další)
 • podporuje a realizuje vzdělávací, socializační a další programy pro děti a mládež, seniory a zdravotně postižené
 • spolupracuje s dalšími esperantskými i neesperantskými organizacemi v ČR a v zahraničí

Soubory
pdf Stanovy_CES.pdf (211.27 kB)
pdf Volebni rad CES.pdf (149.58 kB)
pdf Usneseni Nahr.15.sjezdu CES.pdf (734.49 kB)
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2023