Pedagogická komise: Mgr. Jana Melichárková (předsedkyně), Melicharkova8@seznam.cz + Miroslav Malovec, malovec@volny.cz,

Katolická sekce (IKUE): Miloslav Šváček, m.svacek@seznam.cz

Křesťanská sekce (KELI): Pavel Polnický, polnickypavel@seznam.cz

Sekce nevidomých Jan Příborský, priborsky@volny.cz

Muzejní a výstavní skupina: muzeagrupo@esperanto.cz

Skupina pro digitalizaci: Miroslav Malovec, malovec@volny.cz

Překladatelská skupina pro texty z oblasti cestovního ruchu: PhDr. Pavla Dvořáková, pavla.dvorakova@esperanto.cz

Bývalé Sekce mládeže, sekce železničářů a sekce invalidů nyní fungují jako samostatná občanská sdružení spolupracující s ČES. Kontakt viz zde

Pro zájemce o členství ve Světovém esperantském svazu – Hlavní delegát UEA pro ČR:

Dr. Petr Chrdle, chrdle@kava-pech.cz

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2023