Nabídka nové knihy

Ing. Jan Werner zpracoval česky knihu „Tvorba slov v esperantu“ podle „Plena Analiza Gramatiko“ od K. Kalocsaye a G. Waringhiena. Knihu je možno získat se slevou za 85 Kč v subskripci do 31. května 2014.

Kniha se podrobně zabývá tou částí esperantské mluvnice, která pojednává o odvozování slov pomocí předpon a přípon a skládáním slov. I když jsou principy v zásadě snadné, věcný obsah slov někdy přináší záludnosti, které si uživatel často ani neuvědomuje, např.: paperkorbo – koš na papír; paperskatolo – papírová krabice; ŝtonponto – kamenný most; lignoŝraŭbo – šroub do dřeva; ligna ŝraŭbo – dřevěný šroub; bela reĝino – krásná královna; belreĝino – královna krásy (miss) apod. Kniha na tyto rozdíly upozorňuje a logicky vysvětluje.

Knihu vydalo Sdružení pro mezinárodní jazyk esperanto v Brně, které je vydavatelem i Cinkovy frazeologie.

Přihlášku naleznete zde:

http://www.medy.cz/…knihy-JW.pdf


  • zveřejněno 14. 4. 2014, což bylo před 6 lety
  • od té doby článek otevřelo 1192 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Jan Pospíšil

#1 Jan Pospíšil

Úvod knihy on-line:

Tištěnou knihu lze objednat u Bohumily Trzosové .

Tyto webové stránky jsou určeny ke studiu textů a k diskuzi k jednotlivým kapitolám (viz KOMENTÁŘE pod každou ukončenou stránkou textu knihy dole, vyjma ÚVODu, kde komentář není možný).
http://www.tvorba-slov-v-esperantu.estranky.cz/

Jan Werner

TVORBA SLOV V ESPERANTU

La Vortfarado

také na https://www.facebook.com/groups/916127435088588/

OBSAH
26. 6. 2014

Předmluva, strana 5
L. L. Zamenhof: Základní gramatika [Fundamenta Gramatiko], strana 8
Úvod do problematiky tvorby slov, strana 11
1 Složení slov, strana 12
1.1 Jazyk jako systém znaků, strana 15
1.2 Jazykové prvky – morfy a morfémy, strana 16
1.3 Druhy morfémů, strana 20
1.4 Morfémy samostatné funkčně a postavením, strana 24
2 Slovní kategorie a charakteristika kořenů, strana 25
2.1 Gramatický charakter kořenů, strana 26
2.2 Slova s prvky stejnými a rozdílnými, strana 31
2.3 Vlastní význam koncovek, strana 31
3 Tvarování slov pomocí koncovek, strana 32
3.1 Princip nutnosti a postačitelnosti, strana 35
4 Významová pružnost koncovek, strana 35
4.1 Koncovka substantiv -o, strana 35
4.2 Koncovka adjektiv -a, strana 36
4.3 Verbální koncovky, strana 37
Poznámka ke kapitolám 1 – 4, strana 37
Poznámky ke kapitole 4, strana 37
5 Způsoby tvoření slov, strana 38
5.1 Těsné řazení slov, strana 38
5.2 Skládání slovních prvků, strana 40
5.3 Odvozování (derivace), strana 40
6 Zásady skládání slov, strana 41
6.1 Syntax a synteza, strana 41
6.2 Předložkové větné členy a složená slova, strana 42
6.3 Pravidla o spolupůsobení prvků složeného slova, strana 43
7 Dvouprvková složená slova, strana 45
7.1 Substantivní hlavní prvek, strana 45
7.2 Adjektivní hlavní prvek, strana 46
7.3 Verbální hlavní prvek, strana 46
8 Verbální koncovky, strana 47
8.1 Verbální koncovky po adjektivních kořenech, strana 50
9 Tříprvková složená slova, strana 52
9.1 Hlavní prvek je dvojitý, strana 52
9.2 Vedlejší prvek je dvojitý, strana 53
10 Víceprvková složená slova v obecném pojetí, strana 53
10.1 Soudržné vedlejší členy, strana 54
10.2 Rozpadavé vedlejší členy, strana 55
11 Inverzní směr působení prvků složeného slova, strana 56
12 Inverzní působení pluralitní, strana 57
13 Zachovávání koncovek vedlejšího prvku, strana 58
13.1 Souborné pojednání problému, strana 58
13.2 Dvě výjimky (PAG § 210), strana 61
13.3 Ĉionvida – tvar chybný nebo oprávněný?, strana 62
14 Terminologická práce – tvoření termínů, strana 64
15 Nová odchýlení od Zamenhofovy jazykové normy, strana 66
15.1 Reformní pokusy přetrvávají, strana 66
15.2 Reformní podněty Manuela Halvelika, strana 67
15.3 Úlety profesora Olava Reiersøla, strana 69
15.4 Teoretické úvahy Istvána Szerdahelyiho, strana 70
Slova Ilony Koutny o tvrdošíjných kořenech, strana 91
15.5 Autonomismus Bertila Wennergrena, strana 94
15.6 Analýzy Wima Jansena, strana 100
15.7 Toponomastická pochybení. O názvu Vjetnamio, strana 106
15.8 Tragikomická homonymofobie, strana 112
15.9 Dvě české deviace, strana 115
Josef Kavka: Pseudoteorie (ne)analyzovatelnosti slov, strana 118
15.10 Co je a co není kořen? Z diskusde akademiků v roce 2005, strana 121
16 Autorovo sdělení závěrem, strana 126
R. de Saussure: Logická stavba slov v esperantu, strana 140
K. Kalocsay – G. Waringhien: PAG, § 284, Historie a oprávněnost kategorizace slov, strana 144
K. Kalocsay – G. Waringhien: PAG, §§ 432-436, Kritika tvorby slov v esp., strana 149
A – Hodnota systému, strana 149
B – Tvorba slov v esperantu, strana 155
G. Waringhien: Naše cesta, strana 159
Referenční literatura, 164

před 6 lety

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020