Jazyková rubrika č. 1 - "Navazujeme styky"

V současné době probíhá pod vedením Miroslava Malovce, redaktora časopisu ČES Starto, komplexní digitalizace všech dosud vyšlých čísel (od r. 1968 – můžete je nalézt kliknutím na obrázek Starta na titulní straně našeho webu nebo ZDE). V současné době zbývají ke zpracování poslední ročníky 1985–1990. I v archivních číslech lze najít řadu zajímavých a cenných článků, které dosud „neodnesl čas“. Mezi ně bezesporu patří i pravidelné jazykové koutky (lingvaj anguloj). Protože záměrem našeho portálu je přispívat nejen k informovanosti o novinkách v hnutí, ale i k jazykovému zdokonalování se, dovolujeme si vám tímto nabídnout první z nového seriálu „Jazyková rubrika“ – tentokrát od mimořádně aktivního přispěvatele do Starta, pana Jaroslava Maříka (1913–1997), na téma „Navazujeme styky“. Rubrika se bude mezi aktualitami objevovat zpravidla 1× za měsíc. Redakce děkuje Vladimírovi Türkovi ze skupiny ČES pro digitalizaci za výběr, technické zpracování a poskytnutí materiálů pro tuto rubriku.

Navazujeme styky

Ze zkušeností víme že mezinárodní jazyk účinně pomáhá i navazování mezinárodních styků a přátelství. Jak zde překládáme výraz: „navazovat“?

Někteří uživatelé esperanta prostě používají výrazu ligi (vázat): ligi internaciajn rilatojn, amikecon. Např. T.Jung, redaktor Herolda: ekligi internacian amikecon. Ostatně i Zamenhof: ligi amikajn rilatojn kun iu. Kühnlův slovník: ekrilati kun iu, ekligi rilatojn. Plena vortaro (PV), ligi interrilatojn kun, ale též teksi …; Vyjádření počínavosti děje je zde tedy: ekteksi … Seemann (slov. slovník): interrilatigi.

A tak i Hromadův slovník z roku 1961, na němž spolupracovali dr. Pumpr a původce těchto řádků, přebírá termín ligi (kontakton -styky, konatecon – známost), ale dodává i konatigi; analogicky je možné kontaktigi. Přitom Hromadův slovník z roku 1949 užil: komenci rilati (rilatojn), starigi kontakton, ekrilati.

V diskusi o termínu „ligi“ náš esperantolog Pumpr projevil k němu nechuť. Důvod je nasnadě: výraz ligi by mohl být v naznačenýoh spojeních chápán i jen ve svém základním významu: vázat, svázat, tedy i ve smyslu částečně negativním, omezujíoím. srovnej: tio ligas niajn manojn – to nám svazuje ruce ve smyslu senmovigas.

Z diskuse vyšel závěr: esperantstější pro počínavost děje jsou způsoby s použitím předpony EK: ekkontakti kun iu per intimaj rilatoj – navázat s někým důvěrné styky, nebo: intime (amike) ekkontakti, ekrilati. -Christaller (něm.-esp. slovník): Beziehungen anknupfen – ekinterrilati (al, kun). PV: ekrilati, rilatigi kun iu.

EK je šikovné slůvko: ni ekkorespondis – navázali jsme korespondenci, též: ni ekis korespondi -začali jsme si dopisovat. A od toho už je jen krůček k termínu, který plně vystihuje přenesený význam termínu „navázat“: EKIGI. La kursanoj ekigis viglan korespondadon- navázali …; per Esperanto estas facile ekigi amikajn internaciajn kontaktojn (rilatojn).

S výrazem ekigi, ač zcela logickým, jsem se setkal v tisku poprvé v čas. „Esperanto“ 9/1978, ve spojení s „korespondado“. Ač PV registruje „ekigi“ s příkladem (viz dále), PIV je opomíjí. Ale ve větách: temas pri la ekigo de grava agado (PV); la komandanto ordonis ekigi persekutadojn de la malamiko .. odpovídá význam slovesa, zvláště v druhé větě, českému zahájit, započít.

Popsaný význam slova „navázat“ je t.zv. přenesený význam. Musíme vědět, jak vyjádřit i základní význam toho slova…navázat přetržený provaz – religi disŝiritan (ŝiriĝintan) ŝnuron; nodi ŝnuron. Nodligado (navazování, zauzlování (de fadenoj senĉese ŝiriĝantaj (I.Rotkvic v „Cezaro“, s.128).

Známý Asen Grigorov použil nodi i v přeneseném smyslu: la amikoj renodis (znovunavázali) la interrompitajn kontaktojn.

Setkáme se i s dalším,výz­namovým odstínem slovesa navazovat; vyjádříme to např. slovy reveni al, repreni, kontinui, daŭrigi, příp. i resendi.

Příklady z literatury: navázal ve svém projevu na známou událost – li revenis en sia parolado al …; necesas repreni la malnovan taskon -navázat na,příp. znovu se ujmout starého úkolu; ni kontinuigos la malnovan tradicion – navážeme na …, příp. daŭrigos -budeme pokračovat ve ..

.....

Jaroslav Mařík, Starto 1979/č. 1


  • zveřejněno 14. 3. 2013, což bylo před 7 lety
  • od té doby článek otevřelo 1263 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020