ĈEA-estraro

funkcio nomo kontakto agado
Prezidanto Libuše Hýblová Bohutín 136, 789 62 Olšany
tel. 774 928 974
libusehyblova@sez­nam.cz
gvidado, kunordigado kaj reprezentado de ĈEA, inkluzive UEA kaj EEU
Vicprezidanto Leonarda Chaloupková K Panskému poli 160, 251 01 Světice
tel. 732 415 094
leonarda.ch@sez­nam.cz
laboro kun kluboj kaj sekcioj a subvencioj, eksteraj rilatoj kadre de ĈR
Kasisto Vratislav Hirš Ruprechtov 117, 683 04 Drnovice
tel. 517 444 117
vratislav.hir­s@esperanto.cz
membrodatumbazo, kontado
Komitatano Libuše Dvořáková Zahradní 2/B, 568 02 Svitavy
tel. 461 532 257
libuse.dvorako­va@esperanto.cz
Esperanto-Muzeo en Svitavy, rilatoj al la urbo Svitavy, muzea kaj ekspozicia grupo
Komitatano kaj redaktoro de STARTO Miroslav Malovec Bosonožská 15/10, 625 00 Brno
tel. 530 319 263
miroslav.malo­vec@esperanto­.cz
historio de la movado, kulturo, lingvaj konsultoj, ciferecigado, fakaj aplikoj, pedagogio
Komitatano Miroslav Hruška Haškova 2, 638 00 Brno
tel. 608 22 49 93
miroslav.hrus­ka@esperanto.cz
junularo, komputila klerigado, ĉefredaktoro de retejo Esperanto.cz, teknika subteno
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020