Jak platit svazu

Poštovní poukázkou A (poplatek 22 Kč do 5000 Kč) nebo převodem na účet

2800186228/2010

bankovní ústav – FIO BANKA

název účtu – Český esperantský svaz

VARIABILNÍ SYMBOL má celkem 10 míst – prvních pět je pro vaše číslo svazové legitimace (bez písmene kategorie a doplněné vpředu nulami, např. 00325). Číslo legitimace je uvedeno na obálce při expedici Starta. Dalších pět míst pro variabilní symbol podle účelu platby (viz seznam).

Pokud platíte za klub nebo sekci, uveďte své číslo legitimace a pošlete na emailovou adresu L. Chaloupkové (leonarda.ch(za­vináč)seznam.cz) a Vr. Hirše (vhirsx(zavináč)e­mail.cz) seznam, za koho platíte. Některé bankovní programy úvodní nuly umáznou (tak z toho nebuďte rozladění), některé je ponechávají.

SEZNAM ČÍSEL (UKONČENÍ VARIABILNÍHO SYMBOLU):

06940 členství ČES

06941 členství UEA

06942 předplatné Starta bez členství

06943 dary ČES a mimořádné čl. příspěvky

06944 poplatek UK

06945 kongres EEU

50400 komise pedagogická ILEI

50401 písemný kurs začátečníci

50402 písemný kurs pokročilí

50404 Paroliga kurso

50405 svazové zkoušky

50800 sekce nevidomých LIBE

50900 sekce zdravotníků UMEA

51000 sekce křesť. esp. KELI, vlastní b. ú. 211 768 239/0300

51100 sekce katol. esp. IKUE, vlastní b. ú. 270 024 7564/2010

51200 sekce informatiky

70100 komise pro tisk a informace

80200 ediční fond

80300 propagace v tisku

80400 fond Tilio

80500 virtuální adresa @esperanto.cz

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020