Informace o publikacích, časopisech, zvukových a videonahrávkách souvisejících s českým esperantským hnutím

Bibliografie esperantských publikací vydaných na území ČR

Bibliografie článků v českých již nevycházejících E-časopisech

Seznam děl českých a slovenských autorů přeložených do esperanta

Informace o čs. rozhlasové stanici VERDA STACIO

Učebnice esperanta pro Čechy

Slovníky esperantské pro Čechy


E-časopisy vycházející v současné době na území ČR:

Starto  – tiskový orgán Českého esperantského svazu

Auroro – časopis sekce nevidomých ČES

Dio Benu – časopis katolické sekce ČES

Informilo – měsíčník Svazu zdravotně postižených esperantistů

Bulteno Zpravodaj E-klubu Brno

Praga bulteno – bulletin Pražského E-klubu (kontakt na redaktora zde)


Zvukové nahrávky – mluvené slovo:

Eva Seemannová Anna Seghersová, Eli Urbanová

Josef Vondroušek Kiel traduki (Jak překládat)

Jiří Kořínek – Vlastimil Novobilský Seifert

Karel Bartošík Raymond Schwartz – Termometroj

Miroslav Smyčka:

Karel Čapek – Kniha apokryfů – Agaton

Karel Čapek – Povídky z jedné kapsy – Poslední věci člověka

Karel Čapek – Hovory s TGM -Starý strom

J.A.Komenský – Cesta světla

Svatopluk Čech – Vězeň na Bezdězi

Jan Neruda – Romance o Karlu IV

Štěpán Urban – Atlantis (krátká sci-fi próza)

Štěpán Urban – Zrcadlo (báseň)

Vladimír Türk K. Čapek – Povídky z jedné a druhé kapsy (komplet!)

Jan Řepa – Peter Peneter – Sekretaj sonetoj

Pavla Dvořáková Pierre Teilhard de Chardin – Bazaj reguloj de feliĉo

Nahrávky písní v esperantu:

Miroslav Smyčka

Ho ĝojiga vi – Oh du fröhliche (německá vánoční píseň)

Schubert – Ave Maria Schubert – Serenáda

Vinberejoj, vinberejoj (Vinohrady, vinohrady – moravská lidová)

Pavla Dvořáková

Vladimír Türk

Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2022