Prof. Max Kašparů a mezinárodní jazyk esperanto

Známý český psychiatr, soudní znalec, publicista a spisovatel, teolog a řeckokatolický kněz, divadelní ochotník, esperantista a držitel nejvíce vysokoškolských titulů v ČR prof. Max Kašparů oslavil 14. května 2020 v plné aktivitě 70 let. Připomeňme si základní fakta o jeho životě, jeho činnost v rámci esperantského hnutí, která dosud nebyla nikde souhrnně zmapována, a vybrané odkazy na jeho videopřednášky a pořady v televizi a rozhlase.

Stručný života běh

Jaroslav Kašparů se narodil 14.5.1950 v Ži­rovnici na Vysočině. Původně se chtěl věnovat umění, ale nakonec vystudoval stomatologii a poté i psychiatrii, která se stala jeho hlavním profesním oborem. Studoval (kromě medicíny i teologii a pedagogiku) na univerzitách v Praze, Českých Budějovicích, Bratislavě, Košicích a Prešově a od r. 2012 je zapsán v České knize rekordů jako držitel nejvíce vysokoškolských titulů v ČR. Jméno Maxmilián (zkráceně Max) získal v roce 1984 při tajném vstupu do sekulárního řádu želivských premonstrátů. Působil jako jáhen a v r. 2015 byl vysvěcen na řeckokatolického kněze. Se svou manželkou Márií, která je sociální pracovnicí, má dvě dcery Bernadettu a Terezii. Kromě psychiatrické a kněžské praxe se věnuje i přednáškové činnosti a je často zván na besedy do televize i rozhlasu. Je autorem více než 30 knih s psychologickou, psychiatrickou a duchovní tematikou (jejich seznam viz Databazeknih.cz). Vícero jeho knih vyšlo i ve slovenštině, někeré tituly i v italštině, polštině a francouzštině. Díky své schopnosti se stručně, s humorem a přitom trefně a do hloubky vyjadřovat k řadě aktuálních životních problémů a situací se řadí mezi oblíbené a vyhledávané autory.

V tisku se často s otevřeností a odvahou vyslovuje k současným společenskopo­litickým událostem. Od r. 2015 je rovněž členem Rady České televize.

Z letošních pořadů uveďme např. 4. část besed v internetovém pořadu Martiny Kociánové Kupředu do minulosti z 9. ledna 2020.


Kromě esperanta je jeho koníčkem amatérské divadlo a rybářství.Působnost v českém esperantském hnutí

V esperantském hnutí začal být dr. Kašparů aktivní zejména od r. 2009 (i když s jazykem jako takovým se seznámil již dříve). O rok později založil a stal se předsedou esperantského kroužku Montetaro (Vysočina) v Pelhřimově. Zde vyučoval jazyk podle učebnice Stana Marčeka (bývalého manažera skupiny TEAM) Esperanto přímou metodou, kterou přeložil ze slovenštiny do češtiny. Výuce se věnuje i v současnosti ve svém rodném městečku, o čemž svědčí např. článek v Pelhřimovském deníku V Žirovnici bude slyšet jazyk esperanto. Propaguje ho tam místní duchovní ze 13. ledna 2019 a informace na webu místní knihovny. Pod jeho vedením byl jeho kroužek v r. 2016 úspěšným hostitelem 16. sjezdu Českého esperantského svazu.

V češtině přednášel pro veřejnost na akcích dalších esperantských klubů, např. na Adventních matiné v Písku či v Muzeu esperanta ve Svitavách.

V roce 2010 se díky jeho aktivitě v žirovnickém pastoračním centru konaly konference Katolické sekce ČESMezinárodní setkání České esperantské mládeže.

Zasloužil se i o to , aby se informace o Žirovnici objevily v esperantu na jejím oficiálním webu – totéž platí i pro obec Rynárec u Pelhřimova, kde žije.

Záslužná byla i jeho spolupráce na realizaci putovní výstavy Je esperanto mrtvý jazyk? – v letech 2011 – 2012 zajistil prostory, instalaci, vernisáž i propagaci výstavy v Pelhřimově, Jindřichově Hradci, Dačicích i rodné Žirovnici.

Max Kašparů na besedě v Městské knihovně v Milevsku v rámci putovního výstavního projektu.

Byl rovněž hlavním sponzorem esperantského kaštanu, který byl v dubnu 2013 na památku Jaroslava Haška vysazen v Lipnici nad Sázavou.

Velká pracovní vytíženost mu zabraňuje v účasti na esperantských akcích v zahraničí. V r. 2013 byl ale např. účastníkem Světového kongresu esperanta v islandském Reykjavíku. Jako člen UMEA (Mezinárodní lékařské esperantské asociace) se mj. podílel na odborném programu jejího kongresu v Opavě, věnovaného problematice depresí (2012).


Propagace esperanta v českých médiích

Velmi významná pro propagaci esperanta a jeho myšlenky rovnoprávné komunikace a přátelství mezi národy je působnost Maxe Kašparů v tisku, rozhlase, televizi a na internetu. Patří k často zvaným a posluchači či diváky vyhledávaným osobnostem. Ve vícero pořadech alespoň část prostoru věnuje prostor pro informování o esperantu, na kterém oceňuje zejména jeho neutralitu, libozvučnost a výrazovou bohatost, jednoduchost a logičnost jeho gramatiky bez výjimek i schopnost zprostředkovat osobní přátelství s lidmi z různých zemí. Jeho časo proklamovaným heslem psychiatra je

„ESPERANTEM PROTI ALZHEIMEROVI ☺“

Esperanto jakožto podnětná logická skládačka či puzzle podle jeho názoru podporuje trénink mozku a udržování duševní svěžesti do vysokého věku. Naučit se ho lze vícero způsoby.

Jeho dosud posledním (či spíše nejnovějším) vystoupením na toto téma je rozhovor v Českém rozhlase 2 v pořadu Dva na Dvojce ze dne 22. dubna 2020 (od 9:27):

Pro poslech pětiminutového rozhlasového rozhovoru KLIKNĚTE ZDE

Výběr a odkazy na pořady v médiích se zmínkou o esperantu naleznete na konci tohoto článku.


Aktivity v hnutí křesťanských esperantistů

Jakožto řeckokatolický kněz Max Kašparů působí aktivně i v Katolické sekci ČES a české sekci IKUE – přispívá do programu konferencí celebrováním mší i přednáškami a rovněž svými články do časopisu sekce Dio benu. V každém čísle se nachází jeho esej či vtipné zamyšlení psychologického či duchovního rázu, inspirativní převážně i pro čtenáře jiného vyznání či bez vyznání.

Z posledního ročníku vybíráme:

Vše je zdarma dostupno v internetovém archívu časopisu.

Průvodcovský text v esperantu můžete díky němu nalézt i v žirovnickém kostele sv. Filipa a Jakuba, kde Max Kašparů slouží bohoslužby každé úterý a každou neděli. Kromě akcí sekce IKUE rovněž celebroval několik mší v esperantu v kostele v Praze na Pankráci.

O akci informoval např. článek Daniela Mrázka na stránkách Dingir.cz.

Publikace v esperantu

V roce 2010 v překladu Marka Blahuše vydalo nakladatelství KAVA-PECH jeho Kristnaskaj demandoj kaj paradoksoj (Vánoční otázky a paradoxy) a o rok později spolu s Miroslavem Malovcem napsal a vlastním nákladem vydal Konciza psiĥiatria vortaro (Stručný psychiatrický slovník).

Ve zmíněném časopise Dio benu čísle 2 roku 2020 začala rovněž vycházet na pokračování jeho poslední moudrá a inspirativní knížečka Deset kroků k radosti v překladu Miloslava Šváčka:

Prologo kaj la unua paŝo – Amu kaj pardonu

(Prolog a První krok – Miluj a odpouštěj)

Knížka s vtipnými ilustracemi je nyní připravena k vydání v rámci české sekce IKUE. 

Z recenzí v Databaze.cz uvádíme: Autorovi se podařilo říct pár důležitých životních pravd srozumitelně, lidsky a stručně, čímž stvořil skvělou minipříručku, která by v podstatě stačila jako průvodce životem pro slušného člověka. Jak je knížka jednoduchá, tak je pěkně udělaná, a výtvarný doprovod je prostě luxusní :).


BlahopřáníVybrané odkazy

Článek o M. Kašparů na Wikipedii

Osobní stránky Maxe Kašparů

Max Kašparů na webu Paměť národa

Články a kapitoly z knih Maxe Kašparů na webu Vira.cz

Rozhovory s Maxem Kašparů v Českém rozhlase

Pořady s Maxem Kašparů v České televizi

Videopořady s Maxem Kašparů na Youtube


Související články na webech ČES

Jolana Smyčková a Richard Haan zpívali na mši celebrované Maxem Kašparů 28.3.2018

Sváteční slovo Maxe Kašparů na konferenci ČES v Kroměříži (2017)- videozáznam

Obrazem: Mše svatá v esperantu 17.9.2017

Per bildoj: Sankta meso en Esperanto 17.9.2017

Max Kašparů celebros esperantlingvajn sanktajn mesojn en Prago 12.12.2016

Mediální aktuality s Maxem Kašparů 2.4.2016

O esperantu v EU v televizním Hydeparku (včetně odkazů na další mediální aktivity MK) 19.1.2015

Eseo de d-ro Max Kašparů en Esperanto (Eŭropo kaj krizo de lampoj) 14.9.2014

Čeští esperantisté v rozhlase a televizi 16.1.2014

Max Kašparů v Českém rozhlase 19.7.2013

Hlava XXII, Jaroslav Hašek a esperanto 14.2.2013

Členové ČES v televizním vysílání 26.11.2012

O esperantu v televizi 1.2.2011

Pozvání na Vysočinu 15.10.2010

Právě se rodí nový E-klub na Vysočině 14.9.2010


Pořady s Maxem Kašparů v rozhlase a televizi ve vztahu k esperantu

Rozhlas

ČR Vysočina 13.1.2019 – V Žirovnici bude slyšet jazyk esperanto. Propaguje ho tam místní duchovní – rozhovor s dr. Maxem Kašparů

ČR Plus 25.5.2017 – „Hovory“ s dr. Maxem Kašparů, držitelem největšího počtu VŠ titulů v ČR – téma esperanto od cca 14:36 min.

ČRo 2 Dvojka 30.3.2016 Mateme si pojmy – rozhovor s dr. Maxem Kašparů na aktuální společenská témata, o esperantu od 31.minuty 29 sekundy

ČRo Dvojka 17.11.2015 Rubrika „Zaujalo nás“ – Esperanto je nejrozšířenějším uměle vytvořeným jazykem

ČRo České Budějovice 15.6.2013 – O esperantu po 21.min. a 43 s.

ČRo Dvojka 17.11.2010 – O esperantské gramatice a slovní zásobě a jejím vývoji – v pořadu „Zaujalo nás“

ČRo 6 5.4.2010 – Mohlo by být esperanto novým jazykem církve?

Televize

TV Lux.sk 2.9.2019 od 25:59

Česká televize 16.1.2015 – v oblíbeném pořadu Hydepark – v rámci diskuse i odpověď na dotaz „Jaký dopad by mělo zavedení esperanta v EU“

ČT24 – Regiony 8.7.2011 V Pel­hřimově se chodí za psychiatrem do kostela (informace o esperantských aktivitách dr. Maxe Kašparů)

ČT1 – Sváteční slovo 20.2.2011 – Hodiny a esperanto


Vybrané články s Maxem Kašparů v časopisech ve vztahu k esperantu

Pavla Dvořáková


Soubory
mp3 Rozhovor s Maxem Kasparu_CR_22.4.2020.mp3 (4.9 MB)

  • zveřejněno 19. 5. 2020, což bylo před měsícem
  • od té doby článek otevřelo 220 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

LChal

#1 LChal

Výborný příspěvek k narozeninám tak významné osobnosti, jakou Max Kašparů bezesporu je. Pavlo,díky. LChal

před měsícem
Honza Markovič

#2 Honza Markovič

Milému Maxovi přeji ze srdce hodně Boží lásky a Jeho pomoci! Ať se mu daří v plném zdraví ještě desítky let mezi námi! Maxi - my Tě potřebujeme!
Mi deziras al nia kara Max multe da Dibeno kaj Lia helpo! Kaj ke li sukcesu ankoraux kelkaj dek-jaroj inter ni! Max - ni bezonas Vin! :-)

před měsícem
Vladimír Türk

#3 Vladimír Türk

Saluton kaj dankon por denove bonega artikolo, Pavla! Kaj gratulegon, Max!

před měsícem

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020