Evropský den jazyků

26. září se od r. 2001 slaví jako Evropský den jazyků pro podporu jazykové rozmanitosti, studia cizích jazyků a ochranu ohrožených jazyků. Při této příležitosti vám nabízíme zajímavé informace a užitečné odkazy k tomuto tématu.

Na světě je 6 000 až 7 000 jazyků, jimiž mluví 7 miliard lidí ve 189 nezávislých státech. Nepřesnost statistiky vyplývá v problematičnosti určení, kdy se jedná o samostatný jazyk a kdy již o „pouhý“ dialekt. V Evropě, v níž žije kolem 750 milionů obyvatel, existuje cca 225 původních jazyků (vč. území Ruska 286 – podle webu Ethnologue), což jsou přibližně pouhá 3 % celosvětového počtu jazyků.

Kolem 95% těchto jazyků je indoevropského původu. K výjimkám patří např. ugrofinské jazyky (maďarština, estonština, finština, ale i sámština,ka­relština,livon­ština a komi) a záhadná baskičtina, která je zcela izolovaná a nepatří do žádné jazykové rodiny.


Pokud vás toto téma zajímá, rádi bychom vás upozornili na mnohojazyčný webový portál

který zahrnuje mj. následující rubriky:

  • Lingvopedie Přehledný a zajímavý pohled na evropské jazyky, na jejich historii, nářečí, gramatiku, přísloví, zajímavé jevy a mnohé jiné!
  • Babylon Všeobecné pojmy z jazykovědy: jazykové rodiny, původ slov, sociolingvistika apod. Podané srozumitelně a čtivě.
  • Lingvopolis Odkazy a všechny potřebné informace o projektech, webových portálech a událostech propagujících jazyky.
  • Geolingvo Interaktivní jazyková hra: zábavný kvíz, který otestuje Vaše vědomosti o jazycích. Můžete ho hrát i s Vašimi přáteli na Facebooku!

DOPORUČENÉ ČLÁNKY:

Vše, co jste ještě nevěděli o evropských jazycích Reflex.cz

Jakým jazykem se mluvilo v západní Evropě v XI.- XV. století?


Jazykovědci odhadují, že do konce tohoto století přibližně jedna polovina jazyků zanikne. Tj. cca každé dva týdny zmizí ze světa 1 jazyk, tím, že zemře jeho poslední mluvčí.

Rovněž více než stovce evropských jazyků a dialektů hrozí v současné době zánik.

Které to jsou a co o nich víte?

Desítky jazyků a nářečí v ohrožení: Skončí mnohohlasá Evropa? stoplusjednicka.cz

Mizející evropské jazyky na webu Jednoty tlumočníků a překladatelůNěkolik čísel, která by Vás mohla zajímat, pokud se učíte cizí jazyky

Jakou inteligencí jste nadáni a jak Vám to může pomoci pro studiu cizích jazyků?DOPORUČENÁ SOUČASNÁ ODBORNÁ LITERATURA:

Jozef Genzor – Jazyky světa

Glanville Price a kol. – Encyklopedie jazyků Evropy

Ondřej Bláha – Jazyky střední Evropy

Marie Krčmová – Integrace v jazycích a jazyky v integraci

Peter Burke – Jazyky a společenství v raně novověké EvropěHRY, KVÍZY A ZAJÍMAVOSTI:

Češi často neumí objektivně ohodnotit úroveň své znalosti cizích jazyků podle klasifikace Jednotného evropského referenčního rámce pro jazyky (neboli CEFR). V případě zájmu si můžete zdarma zhruba otestovat svou úroveň znalosti gramatiky 6 nejčastějších jazyků na tomto webu (v pravém sloupci).


Kvíz o znalosti jazyků o ceny na webu Goethe institutu

Ukázky tzv. zrádných slov:

ve slovenštině

v polštině

v angličtině a němčině

Uhodnete pořadí 8 nejužívanějších jazyků světa? Správnou odpověď naleznete zde.EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ A ESPERANTO

?? Nakolik je esperanto jazyk evropský a nakolik skutečně mezinárodní ??

První učebnice esperanta, které pozoruhodnou kombinací logiky a komunikační pragmatičnosti, vyšla v r. 1887 ve Varšavě. Pravda je, že slovní zásoba tohoto jazyka vychází ze známých kořenů především západoevropských jazyků (zejména latiny) – i když výpůjček z rozšířených mimoevropských slov je také mnoho – a jeho větná skladba i tvorba slov je ovlivněna jazyky slovanskými. Na druhou stranu neměnnost morfémů a možnosti neomezených kombinací jsou obdobné jako např. v čínštině a vnitřní struktura jeho slov připomíná také jazyky aglutinační jako je např. japonština, turečtině nebo svahilština. Vzhledem k rozdílnosti jazyků žádné v tomto směru absolutně spravedlivé řešení asi ani nemůže existovat. Nicméně Neevropané studující esperanto svorně potvrzují, že ačkoli pro ně studium slovíček samozřejmě vyžaduje jistou námahu, celkově je pro ně několikanásobně jednodušší se naučit slušně esperanto než např. angličtinu či němčinu.

?? Může esperanto napomoci snazšímu studiu cizích jazyků??

Vícero pedagogických experimentů již poukázalo na to, že znalost esperanta zároveň urychluje studium dalších jazyků, posiluje logické myšlení i porozumění odborné terminologii, takže užitek z něho je vícenásobný ☺. Samozřejmě platí to i obráceně, znalost jiných jazyků urychluje i osvojení si esperanta.

?? Ve kterých situacích či ohledech může být znalost esperanta užitečnější než znalost jazyka národního ??

„Hlavní parketou“ a výhodou esperanta je možnost navazování neformálních osobních kontaktů, využitelných pro komunikaci přes internet, při individuálním cestování i při účasti na mezinárodních setkáních nejrůznější velikosti a zaměření. Mluvčí esperanta žijí ve více než 120 hnutí a struktura tohoto otevřeného hnutí je taková, že je možno poměrně snadno vyhledat kontakty i v dosti vzdálených a exotických zemích, kde se znalostí evropských jazyků příliš nepochodíte …

Kontakty lze navázat na internetu např. přes komunitu na internetovém kurzu Lernu, na Facebooku, přes korespondenční služby, různé adresáře apod.

O tom, že znalost esperanta může být v jistém směru užitečná a atraktivní i pro rodilé mluvčí angličtiny, svědčí mj. velký zájem o kurz na portálu Duolingo (který od svého spuštění před rokem zaznamenal přes 400 000 přihlášených studentů).

?? Jak esperantské hnutí napomáhá propagaci a ochraně minoritních a ohrožených jazyků ??

Díky esperantu se můžete na různých akcích, prostřednictvím literatury či hudby dozvědět více o daných jazycích a jejich kultuře.

  • Literárním příkladem může být mj. čtivý román Maltský sen od Franse Sammuta o tzv. Otci maltštiny Mikielu Antonu Vassallim, který např. do češtiny nebyl přeložen.
  • Na mezinárodních kongresech a jiných větších akcích se zpravidla probíhají prostřednictvím esperanta expresní kurzy základů jazyka pořadatelské země, o něž je mezi účastníky vždy velký zájem. Takto je možno ochutnat během jednoho týdne např. základy holandštiny, maďarštiny či litevštiny …
  • V esperantu vyšlo vícero učebnic či úvodů do méně známých evropských jazyků, např. mutace mezinárodně známé učebnice bretonštiny od známého lingvisty Pera Deneze či unikátní publikace o gaelštině od André Cherpilloda (oboje obsahující informace v češtině v tomto či obdobném rozsahu s největší pravděpodobností nedostupné).Dalším podobným příkladem je např. „Několik kroků v okcitánštině“ od Paulety Averós kaj Iva Bachimonta. Se základy méně známých jazyků Evropy se lze seznámit nejen prostřednicvím knih, ale i webových stránek: např. úvod do gaskonštiny, jazyka D'Artagnana, napsal francouzský zpěvák a aktivní esperantista Jean-Marc Leclerq (známý jako JoMo), který se v r. 2000 ocitl v Guinnessově knize rekordů za realizaci nejvíce mnohojazyčného veřejného koncertu (22 písní ve 22 jazycích).

Esperanto v každém případě podporuje existenci a rozvoj národních jazyků – má sloužit pouze pro rovnoprávnou komunikaci mezi mluvčími, kteří mají rozdílnou mateřštinu, resp. nemají společný jazyk. Stále platí „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“ – esperanto ale díky své povaze umožňuje dosáhnout podstatně rychleji schopnosti plynné komunikace, která jinak pro mnoho lidí zůstává nedostižným snem …


Jako praktický důkaz toho, že příznivci esperanta podporují existenci a rozvoj národních jazyků (neboť esperanto je určeno jen k rovnoprávné komunikaci mezi lidmi, kteří nemají společný jazyk), přímo na tomto webu jsme pro všechny zájemce připravili referenční stránku

Katalog Studium jazyků na Internetu zdarma aneb BEZPLATNÉ internetové portály, kurzy, učebnice, slovníky a stručné jazykové přehledy pro cestovatele, studenty a jazykové nadšence


Na závěr vám nabízíme zajímavý přehled Dvanáct argumentů proti esperantu – z něho si můžete sami učinit svůj vlastní úsudek!

Čtivé fejetony k zamyšlení na téma mnohojazyčnosti a spravedlivé mezinárodní komunikace můžete nalézt na webu občanského sdružení E-LINGVO.


A kde je možno se případně o esperantu dozvědět či naučit něco více?

Nabízíme vám např. přehledný odkazový článek Proč a jak se učit esperanto? ☺Pavla Dvořáková


  • zveřejněno 26. 9. 2016, což bylo před 4 lety
  • od té doby článek otevřelo 788 čtenářů
  • stránku si můžete vytisknout

Komentáře

Bohužel zde zatím nejsou žádné komentáře.

Podělte se o svůj názor

 
Administrace - Aleš Tomeček © 2009-2020